Program „Czyste Powietrze”

Weź dofinansowanie na ocieplenie domu i wymianę starego pieca
od 3 stycznia 2023 r. – nawet do 136 200 zł i 100% kosztów.

Zgłoś się do nas aby łatwo złożyć wniosek o dofinansowanie, pozyskać fundusze, sporządzić audyt energetyczny i przeprowadzić proces termomodernizacji!!!

Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.
Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: 
– do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
– do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
– do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (100%).

Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Maksymalna dotacja dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze

 

Podstawowy poziom dofinansowania łącznie do

66000 zł

KOMPLKSOWA TERMOMODERNIZACJA z PV

Podwyższony poziom dofinansowania łącznie do 99000 zł

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA z PV

Najwyższy poziom dofinansowania łącznie do 135000 zł

KOMPLEKSOA TERMOMODERNIZACJA z PV

NAZWA KOSZTU

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto)

Maksymalna kwota dotacji (zł)

Audyt energetyczny

100%

1 200

100%

1 200

100%

1 200

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz przyłączem

55%

12 200

80%

17 800

100%

22 200

Pompa ciepła powietrze/woda

40%

12 600

70%

22 000

100%

31 500

Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)

55%

19 400

80%

28 100

100%

35 200

Pompa ciepła powietrze/powietrze

40%

4 400

70%

7 800

100%

11 100

Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)

55%

28 000

80%

40 700

100%

50 900

Kocioł gazowy kondensacyjny

40%

6 100

70%

10 700

100%

15 300

Kotłownia gazowa

45%

8 300

70%

13 900

100%

18 500

Kocioł olejowy kondensacyjny

40%

7 400

70%

13 000

100%

18 500

Kocioł zgazowujący drewno

40%

6 600

70%

11 700

100%

16 700

Kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)

45%

9 000

70%

14 300

100%

20 400

Kocio na pellet drzewny

40%

5 600

70%

9 700

100%

13 900

Kocio na pellet drzewny (podwy szony standard)

45%

9 100

70%

14 300

100%

20 400

Ogrzewanie elektryczne

40%

5 600

70%

9 700

100%

13 900

Instalacja c.o. i c.w.u.

40%

8 100

70%

14 300

100%

20 400

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

40%

6 700

70%

11 700

100%

16 700

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

40%

6 000

70%

9 000

100%

15 000

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

 


Ocieplony dom po termomodernizacji to większy komfort życia przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię!

O dotacji z prefinansowaniem

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
a) zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

 1. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 2. Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).
 3. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
  a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z ust. 8 pkt 1 ppkt 2) Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  b) zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).
 4. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
 5. Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
 6. Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko.
 7. Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

Uwaga! Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

NIE PRZEPŁACAJ ZA ENERGIĘZMODERNIZUJ SWÓJ BYDYNEK Z PROGRAMEM CZYSTE POWIETRZE!!!

ZAPROŚ KONSULTANTA W CELU PRZEROWADZENIA ANALIZY MOŻLIWOŚCI,
PRZYGOTOWANIA WNIOSKU I PRZEPROWADZENIA CAŁEJ PROCEDURY TERMOMODERNIZACJI Z DOTACJĄ DO 100% !!!

Jeżeli już wymieniłeś źródło ciepła zgłoś deklarację o źródle ciepła lub spalania paliw w Twoim domu.
Od 1 lipca 2021 r. właściciele budynków i zarządcy nieruchomości mają obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wnioskodawcy i beneficjenci programu „Czyste Powietrze” – którzy już wymienili lub planują wymienić nieefektywne źródło ciepła w swoim domu deklarację powinni złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.